جدول قیمت گذاری


خدمات قیمت 10 ساعت + ساعت قیمت 50+ ساعت / شخص
مدیریت ساخت و ساز رایگان (در تمام سفارشات بیش از 5000 تومان) رایگان (در تمام سفارشات بیش از 5000 تومان)
طراحی و ساخت 232000 تومان
بازسازی آشپزخانه 16000 تومان 166000 تومان
کاشی و نقاشی 12000 تومان 12800 تومان
بازسازی 15000 تومان 15400 تومان
طبقه سخت 90000 تومان در تماس بودن

جدول محتوا


خدمات چرا قیمت های ما خیلی بیشتر از هر کس دیگری است !!
مدیریت ساخت و ساز هدف ما حذف وظیفه تقسیم پروژه شما است
طراحی و ساخت بین معماری و شرکت های ساختمانی مختلف
بازسازی آشپزخانه ما شرکتی هستیم که طراحی و ساخت آن را ارائه می دهد
کاشی و نقاشی خدمات برای شما از طرح اولیه به نهایی
بازسازی هدف ما حذف وظیفه تقسیم پروژه شما است
طبقه سخت بین معماری و شرکت های ساختمانی مختلف

جدول پیش فرض


خدمات برای خانه برای هتل
این محتوا آزامایشی است. 350000 تومان 550000 تومان
این محتوا آزامایشی است. 32€ 42€
این محتوا آزامایشی است. 440000 تومان 310000 تومان
این محتوا آزامایشی است. 48€ 34€
این محتوا آزامایشی است. ; 22000 تومان 3000 تومان
این محتوا آزامایشی است. 16000 تومان 70000 تومان